GodDeal NABÍDKA

Predaj na Slovensko

 Informácie o predaji na Slovensko, pozri tu. Je možné zaslať tovar v hotovosti na dobierku alebo si môžete zvoliť platbu vopred na účet do banky na Slovensku. Cena dopravy v tomto prípade je rovnaká ako pre objednávky po Českej republike.

Dotaz na zboží

Potřebujete poradit?

Certifikace:

 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.KUPUJÍCÍ ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY POTVRZUJE, ŽE SOUHLASÍ S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI VYHLÁŠENÝMI
PRODÁVAJÍCÍM PRO NÁKUP NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GODDEAL.CZ (DÁLE JEN „WEBOVÉ
ROZHRANÍ“). TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PRO OBĚ STRANY, TEDY PRODÁVAJÍCÍHO I KUPUJÍCÍHO
ZÁVAZNÉ.
1.2 PRODÁVAJÍCÍM JE

HITECH ELECTRONICS S.R.O.
KAPROVA 42
PRAHA 1 110 00
IČ: O4O 88 654
DIČ: CZ O4O 88 654

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V CZK V ČR: 2102109057 / 2010
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V EUR V SR: 2102109057 / 8330
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V EUR Z EU: IBAN CZ3820100000002102109057
BIC KÓD/SWIFT FIOBCZPPXXX, BANKOVNÍ ÚSTAV: FIO BANKA
SPOLEČNOST JE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE V ODDÍLU C, VLOŽCE ČÍSLO 242360. NEJSME PLÁTCI DPH!
1.3.S OHLEDEM NA PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVU SE ROZLIŠUJE MEZI KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITEL, A
KUPUJÍCÍM, KTERÝ SPOTŘEBITELEM NENÍ. VEŠKERÉ SMLUVNÍ VZTAHY JSOU UZAVŘENY V SOULADU S
PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY. JE-LI SMLUVNÍ STRANOU SPOTŘEBITEL, ŘÍDÍ SE VZTAHY NEUPRAVENÉ
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKONEM Č. 634/
1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. POKUD STRANOU NENÍ SPOTŘEBITEL, TEDY JEDNÁ SE O OSOBU, JEŽ
MÁ V ÚMYSLU NAKOUPIT ZBOŽÍ OD PRODÁVAJÍCÍHO A JE PRÁVNICKOU OSOBOU ČI OSOBOU, JEŽ JEDNÁ
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI SVÉHO SAMOSTATNÉHO
VÝKONU POVOLÁNÍ, ŘÍDÍ SE PRÁVA A POVINNOSTI NEUPRAVENÉ TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK. VEŠKERÉ SMLUVNÍ VZTAHY JSOU UZAVŘENY V SOULADU
S PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY.
1.4.SMLUVNÍ VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A JINOU FYZICKOU ČI PRÁVNICKOU OSOBOU (DÁLE JEN „ZÁKAZNÍK“)
VZNIKÁ PROSTŘEDNICTVÍM KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ UMOŽŇUJÍ UZAVŘÍT SMLOUVU BEZ
SOUČASNÉ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI STRAN (DÁLE JEN „PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU“). ZÁKAZNÍK
SOUHLASÍ S POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY. NÁKLADY VZNIKLÉ
ZÁKAZNÍKOVI PŘI POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM SMLOUVY
(ZEJMÉNA NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, NÁKLADY NA TELEFONNÍ HOVORY) SI HRADÍ KUPUJÍCÍ
SÁM. NÁKLADY JSOU STANOVENY PODLE AKTUÁLNÍHO SAZEBNÍKU DODAVATELE.
1.5.USTANOVENÍ ODCHYLNÁ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE MOŽNÉ SJEDNAT V KUPNÍ SMLOUVĚ. ODCHYLNÁ
UJEDNÁNÍ V KUPNÍ SMLOUVĚ MAJÍ PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
1.6.USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST KUPNÍ SMLOUVY. KUPNÍ SMLOUVA
A OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU VYHOTOVENY V ČESKÉM JAZYCE. KUPNÍ SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT
V ČESKÉM JAZYCE. NEBRÁNÍ-LI TOMU OKOLNOSTI NA STRANĚ PRODÁVAJÍCÍHO ČI KUPUJÍCÍHO, LZE SMLOUVU
UZAVŘÍT I V JINÉM PRO STRANY SROZUMITELNÉM JAZYCE.
1.7.ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ DOPLNIT ČI ZMĚNIT. TÍMTO USTANOVENÍM NEJSOU
DOTČENA PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÁ PO DOBU ÚČINNOSTI PŘEDCHOZÍHO ZNĚNÍ OBCHODNÍCH
PODMÍNEK.
1.8. INFORMACE POSKYTNUTÉ V SOULADU S USTANOVENÍM § 1811 ODST. 2, § 1820 ODST. 1 A § 1826 ODST.
1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU:
A) TOTOŽNOST, POPŘÍPADĚ TELEFONNÍ ČÍSLO NEBO ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY NEBO
JINÝ KONTAKTNÍ ÚDAJ: TEL.: 735 546 8O4, E-MAIL: INFO@GODDEAL.CZ;
B) OZNAČENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY A POPIS JEJICH HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ: NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
WWW.GODDEAL.CZ
C) CENU ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, PŘÍPADNĚ ZPŮSOB JEJÍHO VÝPOČTU VČETNĚ VŠECH DANÍ A POPLATKŮ: CENA
ZA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽBY VČETNĚ INFORMACE O TOM, ZDA
JE CENA S/BEZ DPH (V PŘÍPADĚ UVEDENÍ CENY BEZ DPH JE NÁSLEDNĚ UVEDENA I CENA S PŘÍSLUŠNOU
DPH SAZBOU);
D) ZPŮSOB PLATBY A ZPŮSOB DODÁNÍ NEBO PLNĚNÍ: VIZ NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH
PODMÍNEK;
E) NÁKLADY NA DODÁNÍ: SPECIFIKOVÁNO V NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK
(POKUD TYTO NÁKLADY NELZE STANOVIT PŘEDEM, MOHOU BÝT DODATEČNĚ ÚČTOVÁNY PODLE SAZEBNÍKU
PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH ČI JINÝCH DORUČOVACÍCH SLUŽEB);
F) ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY
PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV: VIZ. NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK;
G) NÁKLADY NA PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU: NÁKLADY NA PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU
SE NELIŠÍ OD ZÁKLADNÍ SAZBY AKTUÁLNÍHO SAZEBNÍHO ZÁKAZNÍKOVA DODAVATELE,
I) PODMÍNKY, LHŮTU A POSTUPY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: VIZ NÁSLEDUJÍCÍ
USTANOVENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK;
J) INFORMACE O NÁKLADECH SPOTŘEBITELE SPOJENÝCH S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ V SOUVISLOSTI
S ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY, I NÁKLADECH ZA NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ, JESTLIŽE TOTO ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT
VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU: VIZ. NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TĚCHTO
OBCHODNÍCH PODMÍNEK;
K) ÚDAJ O POVINNOSTI UHRADIT POMĚRNOU ČÁST CENY V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, JEJÍMŽ
PŘEDMĚTEM JE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJICHŽ PLNĚNÍ JIŽ ZAČALO: VIZ. NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TĚCHTO
OBCHODNÍCH PODMÍNEK;
L) ZDA UZAVŘENÁ SMLOUVA BUDE U NĚHO ULOŽENA A ZDA K NÍ UMOŽNÍ SPOTŘEBITELI PŘÍSTUP: OBCHODNÍ
PODMÍNKY, OBJEDNÁVKU A EVIDENCI PLATBY A VYUŽITÍ SLUŽBY PRODÁVAJÍCÍ EVIDUJE A NA VYŽÁDÁNÍ
ZÁKAZNÍKOVI, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM VE SMYSLU USTANOVENÍ § 419 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
POSKYTNE ÚDAJE Z TÉTO EVIDENCE (ÚDAJE BUDOU POSKYTNUTY V ELEKTRONICKÉ PODOBY – SCAN LISTIN);
M) O JAZYCÍCH, VE KTERÝCH LZE SMLOUVU UZAVŘÍT: SMLOUVA SE UZAVÍRÁ V ČESKÉM JAZYCE;
N) O JEDNOTLIVÝCH TECHNICKÝCH KROCÍCH VEDOUCÍCH K UZAVŘENÍ SMLOUVY: SMLOUVA SE UZAVÍRÁ
PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ WWW.GODDEAL.CZ, PŘIČEMŽ ZÁKAZNÍK JE WEBOVÝM
ROZHRANÍM VEDEN JEDNOTLIVÝMI KROKY OBJEDNÁNÍ SLUŽBY ČI ZBOŽÍ;
O) O MOŽNOSTECH ZJIŠTĚNÍ A OPRAVOVÁNÍ CHYB VZNIKLÝCH PŘI ZADÁVÁNÍ DAT PŘED PODÁNÍM
OBJEDNÁVKY: ZÁKAZNÍK JE WEBOVÝM ROZHRANÍM VEDEN JEDNOTLIVÝMI KROKY OBJEDNÁNÍ SLUŽBY ČI
ZBOŽÍ A MÁ MOŽNOST SI ZADANÁ DATA A ÚDAJE PŘED PODÁNÍM OBJEDNÁVKY ZKONTROLOVAT A OPRAVIT;
PŘED PODÁNÍM OBJEDNÁVKY JE ZÁKAZNÍKOVI UMOŽNĚNO ZKONTROLOVAT A MĚNIT VSTUPNÍ ÚDAJE, KTERÉ
DO OBJEDNÁVKY VLOŽIL.
P) V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI SE ZÁKAZNÍK MŮŽE OBRÁTIT NA PŘÍSLUŠNÝ STÁTNÍ
ORGÁN.
OSTATNÍ SKUTEČNOSTI JSOU ZŘEJMÉ ZE SOUVISLOSTÍ A Z OBSAHU WEBOVÉHO ROZHRANÍ WWW.GODDEAL.CZ
1.9. PRODÁVAJÍCÍ TÍMTO INFORMUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE SPORY, KTERÉ VZNIKAJÍ ZE SMLUV, KDE NA JEDNÉ STRANĚ STOJÍ PODNIKATEL A NA DRUHÉ STRANĚ SPOTŘEBITEL, JE MOŽNÉ ŘEŠIT MIMOSOUDNĚ. JEDNÁ SE O ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ MIMO OBECNÉ SOUDY. SUBJEKTEM MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ JE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, HTTP://WWW.COI.CZ/CZ/SPOTREBITEL/PRAVA-SPOTREBITELU/MIMOSOUDNI-RESENI-SPOTREBITELSKYCH-SPORU-ADR/.
2. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1.SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA - SMLOUVA KUPNÍ, POKUD SMLUVNÍMI STRANAMI JSOU NA JEDNÉ STRANĚ
SPOTŘEBITEL A NA DRUHÉ STRANĚ DODAVATEL RESP. PRODÁVAJÍCÍ.
2.2.PRODÁVAJÍCÍ - JE OSOBA, KTERÁ PŘI UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY JEDNÁ V RÁMCI SVÉ OBCHODNÍ
NEBO JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. JE TO PODNIKATEL, KTERÝ PŘÍMO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH
PODNIKATELŮ DODÁVÁ KUPUJÍCÍMU VÝROBKY NEBO POSKYTUJE SLUŽBY.
2.3.KUPUJÍCÍ/SPOTŘEBITEL – KAŽDÝ ČLOVĚK, KTERÝ MIMO RÁMEC SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO MIMO
RÁMEC SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ UZAVÍRÁ SMLOUVU S PODNIKATELEM NEBO S NÍM
JINAK JEDNÁ,
2.4.KUPUJÍCÍ/NIKOLI SPOTŘEBITEL - JE OSOBA, KTERÁ UZAVÍRÁ SMLOUVY SOUVISEJÍCÍ S VLASTNÍ OBCHODNÍ,
VÝROBNÍ NEBO OBDOBNOU ČINNOSTÍ ČI PŘI SAMOSTATNÉM VÝKONU POVOLÁNÍ, POPŘÍPADĚ OSOBA,
KTERÁ JEDNÁ JMÉNEM NEBO NA ÚČET PODNIKATELE.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍ STVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM A ŽE S NIMI SOUHLASÍ. NA TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD JE
KUPUJÍCÍ DOSTATEČNÝM ZPŮSOBEM PŘED VLASTNÍM USKUTEČNĚNÍM OBJEDNÁVKY UPOZORNĚN A MÁ
MOŽNOST SE S NIMI SEZNÁMIT. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST
UZAVŘENÉ SMLOUVY.
3.2.WEBOVÉ ROZHRANÍ OBSAHUJE INFORMACE O ZBOŽÍ, A TO VČETNĚ UVEDENÍ CEN ZA JEDNOTLIVÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY, A NÁKLADŮ ZA NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ, JESTLIŽE TOTO ZBOŽÍ NEMŮŽE ZE SVÉ PODSTATY BÝT VRÁCENO OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU,
CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB JSOU UVEDENY VČETNĚ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) A VŠECH
SOUVISEJÍCÍCH POPLATKŮ (KROMĚ DOPRAVY A POŠTOVNÉHO).
3.3. WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU INFORMUJE TAKÉ KUPUJÍCÍHO O BALNÉM A NÁKLADECH SOUVISEJÍCÍCH
S DOPRAVOU PO ČESKÉ REPUBLICE. INDIVIDUÁLNĚ LZE SJEDNAT CENY PRO DOPRAVU ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ.
3.4.CENY TOHOTO ZBOŽÍ A SLUŽEB ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU, KDY JSOU ZOBRAZOVÁNY VE WEBOVÉM
ROZHRANÍ. TÍMTO USTANOVENÍM NENÍ OMEZENA MOŽNOST PRODÁVAJÍCÍHO UZAVŘÍT SE ZÁKAZNÍKEM
SMLOUVU ZA INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÝCH PODMÍNEK.
3.5.VEŠKERÁ PREZENTACE ZBOŽÍ UMÍSTĚNÁ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU JE INFORMATIVNÍHO
CHARAKTERU A PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU OHLEDNĚ TOHOTO ZBOŽÍ.
USTANOVENÍ § 1732 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE. VEŠKERÉ NABÍDKY PRODEJE ZBOŽÍ
A SLUŽEB UMÍSTĚNÉ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ JSOU TEDY NEZÁVAZNÉ A PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN
UZAVŘÍT SMLOUVU OHLEDNĚ TOHOTO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ ČI SLUŽEB JE MOŽNÉ
UČINIT VYPLNĚNÍM A ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE, PŘÍPADNĚ TELEFONICKY ČI E-MAILEM.
3.6.VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY JSOU ZÁVAZNÉ. PODÁNÍM OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍK STVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S
TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A ŽE S NIMI SOUHLASÍ.
3.7.KUPUJÍCÍ MŮŽE VYUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ ZPŮSOBY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY:
A) VYUŽITÍM ON-LINE FORMULÁŘE NA STRÁNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU
B) E-MAILEM - OBJEDNÁVKU MŮŽETE POSLAT NA E-MAILOVOU ADRESU INFO@GODDEAL.CZ
C) TELEFONEM - OBJEDNÁVKU MŮŽETE VYTVOŘIT NA TELEFONNÍ ČÍSLO 735 546 8O4
V PŘÍPADĚ VOLBY ZPŮSOBU OBJEDNÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE FORMULÁŘE PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ ČI
SLUŽBY VYPLNÍ ZÁKAZNÍK OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU. OBJEDNÁVKOVÝ
FORMULÁŘ OBSAHUJE ZEJMÉNA INFORMACE O:
A) OBJEDNÁVANÉM ZBOŽÍ ČI SLUŽBĚ (OBJEDNÁVANÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBU „VLOŽÍ“ ZÁKAZNÍK DO
ELEKTRONICKÉHO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU WEBOVÉHO ROZHRANÍ),
B) ZPŮSOBU ÚHRADY KUPNÍ CENY ZBOŽÍ ČI SLUŽBY, ÚDAJE O POŽADOVANÉM ZPŮSOBU DORUČENÍ
OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ,
C) INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S DODÁNÍM ZBOŽÍ ČI POSKYTNUTÍM SLUŽBY (DÁLE SPOLEČNĚ JEN
JAKO „OBJEDNÁVKA“).
V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ ZVOLÍ VARIANTU PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ B) ČI C), PAK PRO ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY
PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU ČI TELEFONU JE KUPUJÍCÍMU DOPORUČENO UVÉST NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE PRO
SPRÁVNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY:
A) JMÉNO, PŘÍJMENÍ
B) ADRESA, DODACÍ ADRESA POKUD JE ROZDÍLNÁ OD FAKTURAČNÍ ADRESY
C) E-MAIL
D) TELEFONICKÉ SPOJENÍ, NUTNÉ PRO PŘÍPADNÉ ZMĚNY TYPU ZBOŽÍ
E) PŘÍPADNÉ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
3.8.PO ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍM NÁSLEDNÉM ZPRACOVÁNÍ BUDE KUPUJÍCÍMU E-MAILEM
ODESLÁNO POTVRZENÍ O JEJÍM PŘIJETÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE V TOMTO POTVRZENÍ NALEZNE KUPUJÍCÍ NĚJAKÉ
NESROVNALOSTI, JE NEPRODLENĚ POVINEN KONTAKTOVAT PRODÁVAJÍCÍHO E-MAILEM NEBO TELEFONICKY
(VIZ. SEKCE KONTAKTY). SMLUVNÍ VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A ZÁKAZNÍKEM TAK VZNIKNE DORUČENÍM PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY, AKCEPTACÍ, KTERÉ JE PRODÁVAJÍCÍM ZASLÁNO ZÁKAZNÍKOVI ELEKTRONICKOU POŠTOU NA JÍM UVEDENOU ADRESU.
3.9. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK ZVOLÍ ZPŮSOB ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE FORMULÁŘE,
PAK MÁ MOŽNOST ZKONTROLOVAT A MĚNIT ÚDAJE, KTERÉ DO OBJEDNÁVKY VLOŽIL (ZADAL), A TO I
S OHLEDEM NA MOŽNOST ZÁKAZNÍKA ZJIŠŤOVAT A OPRAVOVAT CHYBY VZNIKLÉ PŘI ZADÁVÁNÍ DAT DO
OBJEDNÁVKY, TO VŠE PŘED SAMOTNÝM ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY. K ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY PO
KONTROLE ÚDAJŮ KUPUJÍCÍM POUŽIJE ZÁKAZNÍK TLAČÍTKO „ODESLAT“, PO JEHOŽ STISKNUTÍ DOJDE
K ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY. ÚDAJE, JEŽ BYLY KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE UVEDENÉ, JSOU PRODÁVAJÍCÍM
POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ A PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN OVĚŘOVAT JEJICH PRAVDIVOST. PRODÁVAJÍCÍ
NEPRODLENĚ PO OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY TOTO OBDRŽENÍ ZÁKAZNÍKOVI POTVRDÍ ELEKTRONICKOU
POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY ZÁKAZNÍKA UVEDENOU V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ ČI
V OBJEDNÁVCE (DÁLE JEN „ELEKTRONICKÁ ADRESA ZÁKAZNÍKA“). PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODU
VZNIKLOU CHYBNÝM UVEDENÍM ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKEM.
3.10. PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE DORUČIT ZÁKAZNÍKOVI OBJEDNANÉ ZBOŽÍ ČI POSKYTNOUT OBJEDNANÉ
SLUŽBY A ZÁKAZNÍK SE ZAVAZUJE PRODÍVAJÍCÍMU OBJEDNANÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY UHRADIT V PLNÉ VÝŠI.
3.11. PRODÁVAJÍCÍ JE VŽDY OPRÁVNĚN ZPRAVIDLA E-MAILEM ČI TELEFONICKY V ZÁVISLOSTI NA
SPECIFIKACI OBJEDNÁVKY POŽÁDAT KUPUJÍCÍHO O DODATEČNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.
3.12. K PŘECHODU VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ Z PRODÁVAJÍCÍHO NA KUPUJÍCÍHO DOCHÁZÍ AŽ
ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY. .
4. STORNO OBJEDNÁVKY
4.1.KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PŘED JEJÍM ZABALENÍM A VYEXPEDOVÁNÍM BEZ
JAKÝCHKOLIV SANKCÍ A POPLATKŮ. STORNO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT OZNÁMENO PRODÁVAJÍCÍMU
TELEFONICKY NEBO EMAILEM (VIZ. KONTAKTY). V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK ZRUŠÍ OBJEDNÁVKU:
A) A ZBOŽÍ JIŽ BYLO ZABALENO A ODESLÁNO, MÁ PRODÁVAJÍCÍ PRÁVO POŽADOVAT ÚHRADU NÁKLADŮ NA
ZABALENÍ A ODESLÁNÍ ZBOŽÍ,
B) A ZBOŽÍ JIŽ BYLO ZABALENO, MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ POŽADOVAT ÚHRADU NÁKLADŮ VZNIKLÝCH SE
ZABALENÍM ZBOŽÍ,
C) A ZBOŽÍ JEŠTĚ NEBYLO ZABALENO ANI ODESLÁNO, NEBUDE VYŽADOVÁN ŽÁDNÝ POPLATEK.
5. CENA ZA ZBOŽÍ
5.1.CENA ZBOŽÍ NEZAHRNUJE NÁKLADY SPOJENÉ S JEHO ZABALENÍM A DÁLE NÁKLADY NA DOPRAVU. S TĚMITO
NÁKLADY JE ZÁKAZNÍK PŘEDEM SEZNÁMEN V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO, STEJNĚ JAKO
V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI A VČAS PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY JSOU MU VEŠKERÉ NÁKLADY
PROTO ZNÁMY. PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE JE KUPUJÍCÍ OBEZNÁMEN S CELKOVOU
CENOU ZA ZBOŽÍ, VČETNĚ DPH A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ. NENÍ-LI UVEDENO
VÝSLOVNĚ JINAK, ROZUMÍ SE DÁLE KUPNÍ CENOU ZA ZBOŽÍ I NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM A BALENÍM
ZBOŽÍ.
5.2. V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU ODESLÁNO AŽ PO UHRAZENÍ KUPNÍ CENY,
VÝJIMEČNĚ PO DOMLUVĚ DŘÍVE. CENA JE SPLATNÁ NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ OD UZAVŘENÍ KUPNÍ
SMLOUVY. V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ A VOLBY JEHO OSOBNÍHO ODBĚRU JE ZBOŽÍ REZERVOVÁNO PO
DOBU 14 DNŮ, POKUD NENÍ DO TÉTO DOBY VYZVEDNUTO, JE VRÁCENO ZPĚT K PRODEJI. SPLATNOST KUPNÍ
CENY V HOTOVOSTI ČI NA DOBÍRKU PŘI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ K ZÁKAZNÍKOVI NASTÁVÁ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ.
5.3.POKUD ZÁKAZNÍK KUPNÍ CENU NEUHRADÍ PŘEVODEM VE LHŮTĚ STANOVENÉ V ODST. 5.2, BUDE
OBJEDNÁVKA PRODÁVAJÍCÍM STORNOVÁNA A ZBOŽÍ NABÍDNUTO K DALŠÍMU PRODEJI, POKUD SE STRANY
NEDOHODNOU JINAK. STEJNÝ POSTUP PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ ZVOLIL JAKO ZPŮSOB DORUČENÍ
OSOBNÍ ODBĚR A PLATBU V HOTOVOSTI NA ADRESE PRODÁVAJÍCÍHO.
5.4. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK ZVOLÍ ZPŮSOB PLATBY PŘEVODEM, JE POVINEN UHRADIT CENU ZBOŽÍ
SPOLEČNĚ S VARIABILNÍM SYMBOLEM PLATBY, JINAK NEBUDE PRODÁVAJÍCÍ SCHOPEN PLATBU SPRÁVNĚ
IDENTIFIKOVAT A ÚSPĚŠNĚ VYŘÍDIT OBJEDNÁVKU. V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE ZÁVAZEK
ZÁKAZNÍKA UHRADIT CENU ZA ZBOŽÍ SPLNĚN OKAMŽIKEM PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA ÚČET
PRODÁVAJÍCÍHO.
5.5. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, ŽE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA NEDOJDE K DODATEČNÉMU
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY DLE ČL. 3.11, POŽADOVAT UHRAZENÍ CELÉ KUPNÍ CENY JEŠTĚ PŘED ODESLÁNÍM
ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI. POUŽITÍ USTANOVENÍ § 2119 ODST. 1ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
STRANY VYLUČUJÍ.
5.6. PRODÁVAJÍCÍ VYSTAVÍ KUPUJÍCÍMU K PROVEDENÉ PLATBĚ NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY DAŇOVÝ DOKLAD.
PRODÁVAJÍCÍ NENÍ PLÁTCEM DPH. DOKLAD O KOUPI VYSTAVÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU A ZAŠLE JEJ
SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM, PŘÍPADNĚ PŘEDÁ OSOBNĚ.
5.7.V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE SLEVY Z CENY ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, NELZE TYTO SLEVY VZÁJEMNĚ
KOMBINOVAT, POKUD PRODÁVAJÍCÍ NESTANOVÍ JINAK.
5.8. POKUD DOJDE KE ZMĚNĚ CENY PO ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY, JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN TOTO
KUPUJÍCÍMU NEPRODLENĚ SDĚLIT, TEN SE POTÉ MŮŽE DOBROVOLNĚ ROZHODNOUT, ZDA NOVOU
CENU AKCEPTUJE ČI DOJDE KE ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.KUPUJÍCÍ MÁ K DISPOZICI NĚKOLIK MOŽNOSTÍ PLATBY, A SICE:
A. V PŘÍPADĚ ZBOŽÍ V HOTOVOSTI NA DOBÍRKU V MÍSTĚ URČENÉM ZÁKAZNÍKEM V OBJEDNÁVCE,
TEDY V MÍSTĚ, KAM JE ZBOŽÍ OBJEDNANÉ KUPUJÍCÍM DORUČOVÁNO. V TOMTO PŘÍPADĚ JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ.
B. BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO VEDENÝ U FIO BANK, ČÍSLO ÚČTU: 2102109057 / 2010 (DÁLE JEN „ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO“), A TO NA PODKLADĚ OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ PRODÁVAJÍCÍM.
6.2. CENÍK ZPŮSOBŮ PLATBY:
A. DOBÍRKA: 56,-
B. V HOVOTOSTI: 0,-
6.3. PRODÁVAJÍCÍ NEPOŽADUJE OD KUPUJÍCÍHO ZÁLOHU ČI JINOU OBDOBNOU PLATBU. TÍMTO NENÍ DOTČENO USTANOVENÍ OHLEDNĚ POVINNOSTI UHRADIT KUPNÍ CENU ZBOŽÍ PŘEDEM.
7. DOPRAVA ZBOŽÍ
7.1.DODACÍ LHŮTA PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ BĚŽÍ OD POTVRZENÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ ZA PŘEDPOKLADU
VČASNÉHO DODÁNÍ VŠECH PODKLADŮ A INFORMACÍ, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
PRODÁVAJÍCÍM.
7.2.ZBOŽÍ JE DODÁVÁNO BĚŽNOU ZÁSILKOU ČI BALÍKEM PODLE VOLBY ZÁKAZNÍKA A POVAHY ZBOŽÍ. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN PO DOMLUVĚ
S KUPUJÍCÍM ZMĚNIT ZPŮSOB DOPRAVY ZBOŽÍ S OHLEDEM NA POVAHU ZBOŽÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NABÍZENA PŘEPRAVA ZDARMA A ZÁKAZNÍK SI JI VYBERE JAKO PREFEROVANOU PŘEPRAVU V RÁMCI SVÉ USKUTEČNĚNÉ OBJEDNÁVKY, TATO PŘEPRAVA JE REALIZOVÁNA BĚŽNOU ZÁSILKOU SE ZNÁMKOU BEZ TRAKOVACÍHO (SLEDOVACÍHO) ČÍSLA A NA RIZIKO KUPUJÍCÍHO. V RÁMCI PŘEPRAVY ZDARMA MOHOU BÝT VĚTŠÍ ZÁSILKY ZASLÁNY S TREKOVACÍM (SLEDOVACÍM) ČÍSLEM, AVŠAK V PŘÍPADĚ ZAKÁZNÍKOVY VOLBY DOPRAVY ZDARMA O ZPŮSOBU DODÁNÍ ROZHODUJE POUZE VELIKOST ZÁSILKY A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK SE ZNÁMKOU, NIKOLI PRODEJCE ČI KUPUJÍCÍ.
7.3.OBJEDNANÉ ZBOŽÍ SKLADEM BUDE PODLE JEHO DOSTUPNOSTI A PROVOZNÍCH MOŽNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO DORUČENO V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ, OBVYKLE DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD ZÁVAZNÉHO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ, A TO V PŘÍPADĚ PLATBĚ DOBÍRKOU NEBO OD DORUČENÍ PLATBY. V PŘÍPADĚ DELŠÍ DODACÍ DOBY BUDE ZÁKAZNÍK INFORMOVÁN A BUDE S NÍM
KONZULTOVÁNA MOŽNOST DALŠÍHO POSTUPU, PŘÍPADNĚ MÁ POTÉ KUPUJÍCÍ MÁ TAKÉ PRÁVO OD SMLOUVY
ODSTOUPIT, A TO BEZ JAKÝCHKOLI SANKCÍ.
7.4.V PŘÍPADĚ VOLBY PLATBY PŘEDEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO BUDE ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI ODESLÁNO AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY ZA ZBOŽÍ VČETNĚ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S DOPRAVOU.
7.5.V PŘÍPADĚ, ŽE SI KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ ZASLANÉ NA JÍM UVEDENOU ADRESU Z DŮVODŮ NA JEHO STRANĚ
NEVYZVEDNE, ROVNĚŽ POKUD BUDE POŽADOVAT OPĚTOVNÉ DORUČENÍ ZÁSILKY, NEBO DORUČENÍ ZÁSILKY
JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ BYLO UVEDENO V OBJEDNÁVCE A PRODÁVAJÍCÍ ZBOŽÍ JIŽ ODESLAL, JE KUPUJÍCÍ
POVINEN UHRADIT NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVÁNÍM ZBOŽÍ, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ
S JINÝM ZPŮSOBEM DORUČENÍ ČI NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ. PŘI NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ MÁ PRODÁVAJÍCÍ
PRÁVO POŽADOVAT NÁKLADY VZNIKLÉ S BALENÍM A DOPRAVOU ZBOŽÍ, KTERÉ VYNALOŽIL NA DOPRAVU
K ZÁKAZNÍKOVI.
7.6.PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZKONTROLOVAT NEPORUŠENOST OBALŮ ZBOŽÍ
A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ZÁVAD TOTO NEPRODLENĚ OZNÁMIT PŘEPRAVCI A SEPSAT ZÁZNAM O PORUŠENÍ
ZÁSILKY. BEZ TOHOTO MŮŽE BÝT ZÁKAZNÍKOVA REKLAMACE NEÚSPĚŠNÁ. V PŘÍPADĚ SHLEDÁNÍ PORUŠENÍ
OBALU SVĚDČÍCÍHO O NEOPRÁVNĚNÉM VNIKNUTÍ DO ZÁSILKY NEMUSÍ ZÁKAZNÍK ZÁSILKU OD PŘEPRAVCE
PŘEVZÍT. POKUD TEDY DOŠLO K VIDITELNÉMU PORUŠENÍ ZÁSILKY NEBO VNIKNUTÍ DO ZÁSILKY, JE NEZBYTNÉ
S PŘEPRAVCEM SEPSAT ZÁZNAM O ŠKODĚ NA ZÁSILCE. JE NEZBYTNÉ CO NEJDŘÍVE KONTAKTOVAT
PRODÁVAJÍCÍHO TELEFONICKY NEBO EMAILEM. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TOHOTO POSTUPU NENÍ MOŽNÉ
ŽÁDAT DODÁNÍ CHYBĚJÍCÍHO NEBO POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ.
7.7.PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ JE PO KUPUJÍCÍM OBVYKLE PŘEPRAVCEM VYŽADOVÁNO PODEPSÁNÍ TZV. DODACÍHO
LISTU. PODPISEM DODACÍHO LISTU ZÁKAZNÍK STVRZUJE, ŽE ZÁSILKA ZBOŽÍ SPLŇOVALA VŠECHNY PODMÍNKY
A NÁLEŽITOSTI A NA PŘÍPADNOU POZDĚJŠÍ REKLAMACI OHLEDNĚ PORUŠENÍ OBALU ZÁSILKY NEMŮŽE BÝT
BRÁN ZŘETEL.
7.8. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZÁSILKY DOPORUČUJEME SE OBRÁTIT S REKLAMACÍ NA PŘEPRAVCE - TOTO OBVYKLE ŘEŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH PŘEPRAVCŮ.
7.9. V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZPŮSOB DOPRAVY SMLUVEN NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU KUPUJÍCÍHO,
NESE KUPUJÍCÍ RIZIKO A PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÍMTO ZPŮSOBEM DOPRAVY.
7.10. CENA DOPRAVY JE PLATNÁ POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. DOPRAVA DO JINÉ ZEMĚ BUDE
ŘEŠENA SE ZÁKAZNÍKEM INDIVIDUÁLNĚ TELEFONICKY NEBO EMAILEM
7.11. CENY POŠTOVNÉHO A BALNÉHO: OD 59,-
7.12.V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ JE BOHUŽEL DOBA PŘEPRAVY ZBOŽÍ NA VÝDEJNÍ MÍSTO 3-5 PRACOVNÍCH DNÍ OD OBJEDNÁNÍ PLUS JE TŘEBA 2 DNY NA NASKLADNĚNÍ A PŘÍPRAVU ZBOŽÍ NA VÝDEJNÍM MÍSTĚ. TUTO DOBU NENÍ MOŽNÉ URYCHLIT NEBOŤ NEZÁLEŽÍ NA PRODÁVAJÍCÍM. POKUD ZBOŽÍ POTŘEBUJE ZÁKAZNÍK RYCHLEJI, DOPORUČUJE PRODÁVAJÍCÍ OBJEDNAT S DORUČENÍM NA ZÁKAZNÍKEM ZVOLENOU ADRESU. 8. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY
8.1.V PŘÍPADECH, KDY MÁ ZÁKAZNÍK V SOULADU S USTANOVENÍM § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, JE PRODÁVAJÍCÍ TAKÉ OPRÁVNĚN KDYKOLIV OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO AŽ DO DOBY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM.
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU KUPNÍ CENU BEZ ZBYTEČNÉHO
ODKLADU, A TO BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET URČENÝ KUPUJÍCÍM.
8.2.SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO V SOULADU S USTANOVENÍM § 1829 ODST. 1 ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK ODSTOUPIT OD SMLOUVY VE LHŮTĚ ČTRNÁCTI DNŮ, A TO BEZ UDÁNÍ DŮVODU
A JAKÉKOLIV SANKCE. LHŮTA PODLE VĚTY PRVNÍ BĚŽÍ ODE DNE UZAVŘENÍ SMLOUVY A JDE-LI O
A) KUPNÍ SMLOUVU, ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ,
B) SMLOUVU, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE NĚKOLIK DRUHŮ ZBOŽÍ NEBO DODÁNÍ NĚKOLIKA ČÁSTÍ, ODE
DNE PŘEVZETÍ POSLEDNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ, NEBO
C) SMLOUVU, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE PRAVIDELNÁ OPAKOVANÁ DODÁVKA ZBOŽÍ, ODE DNE
PŘEVZETÍ PRVNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ.
8.3.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU ODESLÁNO VE SHORA UVEDENÉ LHŮTĚ,
A TO NA ADRESU SÍDLA PRODÁVAJÍCÍHO ČI NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY PRODÁVAJÍCÍHO INFO@GODDEAL.CZ. V TOMTO PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍ OZNÁMÍ PRODÁVAJÍCÍMU, ŽE ODSTUPUJE OD KUPNÍ SMLOUVY, UVEDE ČÍSLO
OBJEDNÁVKY, JMÉNO A DATUM NÁKUPU.
8.4. PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE PRO ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD KUPNÍ SMLOUVY I VZOROVÉHO POUČENÍ O
PRÁVU ZÁKAZNÍKA – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLUV UZAVŘENÝCH DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 363/2013 SB.
8.5.VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLUV UZAVŘENÝCH DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V SOULADU
S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 363/2013 SB. JE MOŽNÉ STÁHNOUT Z WEBOVÉHO ROZHRANÍ.
8.6.V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SE KUPNÍ SMLOUVA OD POČÁTKU RUŠÍ.
8.7.ZBOŽÍ VRÁTÍ ZÁKAZNÍK PRODÁVAJÍCÍMU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO ČTRNÁCTI DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. ZBOŽÍ BY MĚLO BÝT POKUD MOŽNO, NEPOŠKOZENÉ A NEOPOTŘEBENÉ A, JE-
LI TO MOŽNÉ, V PŮVODNÍM OBALU.
8.8.V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKOVI NEJPOZDĚJI DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ
OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VŠECHNY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY VČETNĚ NÁKLADŮ NA DODÁNÍ, KTERÉ OD
NĚHO NA ZÁKLADĚ SMLOUVY PŘIJAL, A TO STEJNÝM ZPŮSOBEM. PRODÁVAJÍCÍ VRÁTÍ ZÁKAZNÍKOVI PŘIJATÉ
PENĚŽENÍ PROSTŘEDKY JINÝM ZPŮSOBEM JEN TEHDY, POKUD S TÍM ZÁKAZNÍK SOUHLASIL. KUPUJÍCÍMU
VŠAK TÍM NEVZNIKNOU DALŠÍ NÁKLADY.
8.9.JESTLIŽE KUPUJÍCÍ ZVOLIL JINÝ, NEŽ NEJLEVNĚJŠÍ ZPŮSOB DOPRAVY ZBOŽÍ, KTERÝ PRODÁVAJÍCÍ NABÍZÍ, VRÁTÍ
ZÁKAZNÍKOVI NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ VE VÝŠI ODPOVÍDAJÍCÍ NEJLEVNĚJŠÍMU NABÍZENÉMU ZPŮSOBU
DODÁNÍ ZBOŽÍ (NÁSLEDNÉ VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU VŠAK PROVÁDÍ ZÁKAZNÍK NA VLASTNÍ NÁKLADY).
8.10. KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE ZBOŽÍ JÍM VRÁCENÉ BUDE POŠKOZENO ČI
ZNIČENO, VZNIKÁ PRODÁVAJÍCÍMU VŮČI ZÁKAZNÍKOVI PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY JEMU TÍM VZNIKLÉ.
NÁROK NA NÁHRADU VZNIKLÉ ŠKODY JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST PROTI NÁROKU
ZÁKAZNÍKA NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY.
8.11. ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN VRÁTIT PŘIJATÉ
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKOVI DŘÍVE, NEŽ MU ZÁKAZNÍK ZBOŽÍ PŘEDÁ NEBO PROKÁŽE, ŽE ZBOŽÍ
PRODÁVAJÍCÍMU ODESLAL.
8.12. VE VLASTNÍM ZÁJMU ZAŠLE ZÁKAZNÍK ZBOŽÍ ZPĚT JAKO POJIŠTĚNOU ZÁSILKU A ZVOLÍ VHODNÝ
OBAL, JELIKOŽ PRODEJCE NERUČÍ ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEPRAVĚ.
8.13. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU POSKYTNOUT DÁREK. V TOMTO
PŘÍPADĚ JE DAROVACÍ SMLOUVA MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM UZAVŘENA S ROZVAZOVACÍ
PODMÍNKOU, ŽE DOJDE-LI K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, POZBÝVÁ DAROVACÍ SMLOUVA
OHLEDNĚ TAKOVÉHO DÁRKU ÚČINNOSTI A KUPUJÍCÍ JE POVINEN SPOLU SE ZBOŽÍM PRODÁVAJÍCÍMU VRÁTIT I
POSKYTNUTÝ DÁREK.
8.14. SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY:
A) O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, JESTLIŽE BYLY SPLNĚNY S JEHO PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM
B) O DODÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, JEJICHŽ CENA ZÁVISÍ NA VÝCHYLKÁCH FINANČNÍHO TRHU
C) O DODÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, JEŽ MOHOU BÝT DODÁNY AŽ PO UPLYNUTÍ TŘICETI DNŮ
D) O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ SPOTŘEBITELE NEBO PRO JEHO OSOBU,
E) O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ PODLÉHÁ RYCHLÉ ZKÁZE, JAKOŽ I ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO PO DODÁNÍ
PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PODNIKATEL PŘED UZAVŘENÍM
SMLOUVY SDĚLIL SPOTŘEBITELI, ŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEMÁ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD
SMLOUVY, NEZÁVISLE NA VŮLI PODNIKATELE A K NĚMUŽ MŮŽE DOJÍT BĚHEM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD
SMLOUVY,A JEJICHŽ CENA ZÁVISÍ NA VÝCHYLKÁCH FINANČNÍHO TRHU NEZÁVISLÝCH NA VŮLI PODNIKATELE,
NENÁVRATNĚ SMÍSENO S JINÝM ZBOŽÍM,
F) O OPRAVĚ NEBO ÚDRŽBĚ PROVEDENÉ V MÍSTĚ URČENÉM SPOTŘEBITELEM NA JEHO ŽÁDOST; TO
VŠAK NEPLATÍ V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO PROVEDENÍ JINÝCH NEŽ VYŽÁDANÝCH OPRAV ČI DODÁNÍ
JINÝCH NEŽ VYŽÁDANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ,
G) O DODÁVCE ZBOŽÍ V UZAVŘENÉM OBALU, KTERÉ SPOTŘEBITEL Z OBALU VYŇAL A Z HYGIENICKÝCH
DŮVODŮ JEJ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT,
H) O DODÁVCE ZVUKOVÉ NEBO OBRAZOVÉ NAHRÁVKY NEBO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, POKUD
PORUŠIL JEJICH PŮVODNÍ OBAL,
I) O DODÁVCE NOVIN, PERIODIK NEBO ČASOPISŮ,
J) O UBYTOVÁNÍ, DOPRAVĚ, STRAVOVÁNÍ NEBO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU, POKUD PODNIKATEL TATO
PLNĚNÍ POSKYTUJE V URČENÉM TERMÍNU,
K) UZAVÍRANÉ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ DRAŽBY PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉ DRAŽBY, NEBO
L) O DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU, POKUD NEBYL DODÁN NA HMOTNÉM NOSIČI A BYL DODÁN
S PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM SPOTŘEBITELE PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PODNIKATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY SDĚLIL SPOTŘEBITELI, ŽE
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEMÁ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN OHLEDNĚ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBECNĚ
ZÁVAZNÝMI PŘEDPISY, A TO ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, A DÁLE ZÁKONEM Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.
9.2.KDO PLNÍ ZA ÚPLATU JINÉMU, JE ZAVÁZÁN PLNIT BEZ VAD S VLASTNOSTMI VYMÍNĚNÝMI NEBO OBVYKLÝMI
TAK, ABY BYLO MOŽNÉ POUŽÍT PŘEDMĚT PLNĚNÍ PODLE SMLOUVY, A JE-LI STRANÁM ZNÁM, I PODLE ÚČELU
SMLOUVY. JE-LI SPLNĚNO VADNĚ, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.
9.3.PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE PLNIT VE STŘEDNÍ JAKOSTI, NENÍ – LI MEZI STRANAMI UJEDNÁNA JAKOST JINÁ.
9.4.PRODÁVAJÍCÍ PLNÍ VADNĚ ZEJMÉNA TEHDY:
A) POSKYTNE-LI PŘEDMĚT PLNĚNÍ, KTERÝ NEMÁ STANOVENÉ NEBO UJEDNANÉ VLASTNOSTI,
B) NEUPOZORNÍ-LI NA VADY, KTERÉ PŘEDMĚT PLNĚNÍ MÁ, AČ SE PŘI TAKOVÉM PŘEDMĚTU
OBVYKLE NEVYSKYTUJÍ,
C) UJISTÍ-LI ZÁKAZNÍKA V ROZPORU SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE PŘEDMĚT PLNĚNÍ NEMÁ ŽÁDNÉ VADY, ANEBO
ŽE SE VĚC HODÍ K URČITÉMU UŽÍVÁNÍ, NEBO
D) ZCIZÍ-LI CIZÍ VĚC NEOPRÁVNĚNĚ JAKO SVOJI.
9.5.PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ NEMÁ VADY. ZEJMÉNA PRODÁVAJÍCÍ
ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE V DOBĚ, KDY KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ PŘEVZAL:
A) MÁ ZBOŽÍ VLASTNOSTI, KTERÉ SI STRANY UJEDNALY, A CHYBÍ-LI UJEDNÁNÍ, MÁ TAKOVÉ VLASTNOSTI,
KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ NEBO VÝROBCE POPSAL NEBO KTERÉ KUPUJÍCÍ OČEKÁVAL S OHLEDEM NA POVAHU
ZBOŽÍ A NA ZÁKLADĚ REKLAMY JIMI PROVÁDĚNÉ,
B) SE ZBOŽÍ HODÍ K ÚČELU, KTERÝ PRO JEHO POUŽITÍ PRODÁVAJÍCÍ UVÁDÍ NEBO KE KTERÉMU SE ZBOŽÍ
TOHOTO DRUHU OBVYKLE POUŽÍVÁ,
C) ZBOŽÍ ODPOVÍDÁ JAKOSTÍ NEBO PROVEDENÍM SMLUVENÉMU VZORKU NEBO PŘEDLOZE, BYLA-LI JAKOST
NEBO PROVEDENÍ URČENO PODLE SMLUVENÉHO VZORKU NEBO PŘEDLOHY,
D) JE ZBOŽÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM MNOŽSTVÍ, MÍŘE NEBO HMOTNOSTI A
E) ZBOŽÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
9.6.USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČL. 9.5 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE NEPOUŽIJÍ U ZBOŽÍ PRODÁVANÉHO ZA
NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA, NA OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENÉ JEHO
OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM, U POUŽITÉHO ZBOŽÍ NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ,
KTEROU ZBOŽÍ MĚLO PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM, NEBO VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY ZBOŽÍ.
9.7.PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, MÁ SE ZA TO, ŽE VĚC MĚLA VADY JIŽ PŘI
PŘEVZETÍ. ZÁKAZNÍK JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADY, KTERÁ SE VYSKYTNE U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ V DOBĚ DVACETI ČTYŘ MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ.
9.8. VĚC JE VADNÁ, POKUD NEBYLA DODÁNA V UJEDNANÉM MNOŽSTVÍ, JAKOSTI A PROVEDENÍ. NEJSOU-LI
JAKOST A PROVEDENÍ UJEDNÁNY, PLNÍ PRODÁVAJÍCÍ V JAKOSTI A PROVEDENÍ VHODNÝCH PRO ÚČEL PATRNÝ
ZE SMLOUVY; JINAK PRO ÚČEL OBVYKLÝ. ZA VADU SE POVAŽUJE I PLNĚNÍ JINÉ VĚCI.
9.9. KUPUJÍCÍ NEMÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JEDNÁ-LI SE O VADU, KTEROU MUSEL S VYNALOŽENÍM
OBVYKLÉ POZORNOSTI POZNAT JIŽ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY. TO NEPLATÍ, UJISTIL-LI HO PRODÁVAJÍCÍ
VÝSLOVNĚ, ŽE VĚC JE BEZ VAD, ANEBO ZASTŘEL-LI VADU LSTIVĚ.
9.10. KUPUJÍCÍ BY MĚL VĚC PODLE MOŽNOSTI PROHLÉDNOUT CO NEJDŘÍVE PO PŘECHODU NEBEZPEČÍ
ŠKODY NA VĚCI A PŘESVĚDČIT SE O JEJÍCH VLASTNOSTECH A MNOŽSTVÍ.
9.11. JE-LI VADNÉ PLNĚNÍ PODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY, MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO
A) NA ODSTRANĚNÍ VADY DODÁNÍM NOVÉ VĚCI BEZ VADY NEBO DODÁNÍM CHYBĚJÍCÍ VĚCI,
B) NA ODSTRANĚNÍ VADY OPRAVOU VĚCI,
C) NA PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY, NEBO
D) ODSTOUPIT OD SMLOUVY.
9.12. KUPUJÍCÍ SDĚLÍ PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL, PŘI OZNÁMENÍ VADY, NEBO BEZ
ZBYTEČNÉHO ODKLADU PO OZNÁMENÍ VADY. PROVEDENOU VOLBU NEMŮŽE ZMĚNIT BEZ SOUHLASU
PRODÁVAJÍCÍHO; TO NEPLATÍ, ŽÁDAL-LI ZÁKAZNÍK OPRAVU VADY, KTERÁ SE UKÁŽE JAKO NEOPRAVITELNÁ.
NEODSTRANÍ-LI PRODÁVAJÍCÍ VADY V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ ČI OZNÁMÍ-LI ZÁKAZNÍKOVI, ŽE VADY NEODSTRANÍ,
MŮŽE ZÁKAZNÍK POŽADOVAT MÍSTO ODSTRANĚNÍ VADY PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY, NEBO MŮŽE
OD SMLOUVY ODSTOUPIT.
9.13. NEZVOLÍ-LI KUPUJÍCÍ SVÉ PRÁVO VČAS, MÁ PRÁVA JAKO PŘI NEPODSTATNÉM PORUŠENÍ SMLOUVY.
9.14. JE-LI O NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ VADY, ANEBO
NA PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY.
9.15. DOKUD ZÁKAZNÍK NEUPLATNÍ PRÁVO NA SLEVU Z KUPNÍ CENY NEBO NEODSTOUPÍ OD SMLOUVY,
MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ DODAT TO, CO CHYBÍ, NEBO ODSTRANIT PRÁVNÍ VADU. JINÉ VADY MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ
ODSTRANIT PODLE SVÉ VOLBY OPRAVOU VĚCI NEBO DODÁNÍM NOVÉ VĚCI; VOLBA NESMÍ ZÁKAZNÍKOVI
ZPŮSOBIT NEPŘIMĚŘENÉ NÁKLADY.
9.16. NEODSTRANÍ-LI PRODÁVAJÍCÍ VADU VĚCI VČAS NEBO VADU VĚCI ODMÍTNE ODSTRANIT, MŮŽE
KUPUJÍCÍ POŽADOVAT SLEVU Z KUPNÍ CENY, ANEBO MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT. PROVEDENOU VOLBU
NEMŮŽE ZÁKAZNÍK ZMĚNIT BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO.
9.17. ZÁKAZNÍK NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY, ANI POŽADOVAT DODÁNÍ NOVÉ VĚCI, NEMŮŽE-LI
VĚC VRÁTIT V TOM STAVU, V JAKÉM JI OBDRŽEL. TO NEPLATÍ,
A) DOŠLO-LI KE ZMĚNĚ STAVU V DŮSLEDKU PROHLÍDKY ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ VADY VĚCI,
B) POUŽIL-LI KUPUJÍCÍ VĚC JEŠTĚ PŘED OBJEVENÍM VADY,
C) NEZPŮSOBIL-LI KUPUJÍCÍ NEMOŽNOST VRÁCENÍ VĚCI V NEZMĚNĚNÉM STAVU JEDNÁNÍM ANEBO
D) PRODAL-LI KUPUJÍCÍ VĚC JEŠTĚ PŘED OBJEVENÍM VADY, SPOTŘEBOVAL-LI JI, ANEBO POZMĚNIL-
LI VĚC PŘI OBVYKLÉM POUŽITÍ; STALO-LI SE TAK JEN ZČÁSTI, VRÁTÍ KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU,
OPOMENUTÍM, NEBO CO JEŠTĚ VRÁTIT MŮŽE, A DÁ PRODÁVAJÍCÍMU NÁHRADU DO VÝŠE, V NÍŽ MĚL Z POUŽITÍ VĚCI
PROSPĚCH.
9.18. NEOZNÁMIL-LI ZÁKAZNÍK VADU VĚCI VČAS, POZBÝVÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY.
9.19. ZÁKAZNÍK JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADY, KTERÁ SE VYSKYTNE U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
V DOBĚ DVACETI ČTYŘ MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, POKUD PRODÁVAJÍCÍ NESTANOVÍ LHŮTU DELŠÍ. JE-LI NA
PRODÁVANÉ VĚCI, NA JEJÍM OBALU, V NÁVODU PŘIPOJENÉMU K VĚCI NEBO V REKLAMĚ V SOULADU S
JINÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY UVEDENA DOBA, PO KTEROU LZE VĚC POUŽÍT, POUŽIJÍ SE USTANOVENÍ O
ZÁRUCE ZA JAKOST.
9.20. TOTO SE VŠAK NEPOUŽIJE
E) U VĚCI PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA,
F) NA OPOTŘEBENÍ VĚCI ZPŮSOBENÉ JEJÍM OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM,
G) U POUŽITÉ VĚCI NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU VĚC MĚLA
H) VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY VĚCI.
9.21. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁKAZNÍKOVI NENÁLEŽÍ, POKUD ZÁKAZNÍK PŘED PŘEVZETÍM VĚCI
VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU, ANEBO POKUD ZÁKAZNÍK VADU SÁM ZPŮSOBIL.
9.22. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ NELZE VZTAHOVAT NA OPOTŘEBENÍ VĚCI ZPŮSOBENÉ JEJÍM OBVYKLÝM
UŽÍVÁNÍM ANI NA POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU MANIPULACE VEDOUCÍ K POŠKOZENÍ VÝROBKU, NEJČASTĚJI
PÁDU APOD.
9.23. NEOZNÁMIL-LI KUPUJÍCÍ VADU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU POTÉ, CO JI MOHL PŘI VČASNÉ
PROHLÍDCE A DOSTATEČNÉ PÉČI ZJISTIT, SOUD MU PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ NEPŘIZNÁ.
9.24. JEDNÁ-LI SE O SKRYTOU VADU, PLATÍ TOTÉŽ, NEBYLA-LI VADA OZNÁMENA BEZ ZBYTEČNÉHO
ODKLADU POTÉ, CO JI ZÁKAZNÍK MOHL PŘI DOSTATEČNÉ PÉČI ZJISTIT, NEJPOZDĚJI VŠAK DO DVOU LET PO
ODEVZDÁNÍ VĚCI. K TOMU SOUD PŘIHLÉDNE JEN K NÁMITCE PRODÁVAJÍCÍHO, ŽE VADA NEBYLA VČAS
OZNÁMENA. PRODÁVAJÍCÍ VŠAK NEMÁ PRÁVO NA NÁMITKU, JE-LI VADA DŮSLEDKEM SKUTEČNOSTI, O
KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ V DOBĚ ODEVZDÁNÍ VĚCI VĚDĚL NEBO MUSEL VĚDĚT.
9.25. POŽÁDÁ-LI O TO KUPUJÍCÍ, POTVRDÍ MU PRODÁVAJÍCÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ, V JAKÉM ROZSAHU A
PO JAKOU DOBU TRVAJÍ JEHO POVINNOSTI V PŘÍPADĚ VADNÉHO PLNĚNÍ. PRODÁVAJÍCÍ MÁ POVINNOSTI
Z VADNÉHO PLNĚNÍ NEJMÉNĚ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TRVAJÍ POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
VÝROBCE. V POTVRZENÍ UVEDE I SVÉ JMÉNO, SÍDLO A IDENTIFIKUJÍCÍ ÚDAJ, POPŘÍPADĚ I DALŠÍ ÚDAJE
POTŘEBNÉ KE ZJIŠTĚNÍ JEHO TOTOŽNOSTI.
9.26. JE-LI TO POTŘEBNÉ, VYSVĚTLÍ PRODÁVAJÍCÍ V POTVRZENÍ SROZUMITELNÝM ZPŮSOBEM OBSAH,
ROZSAH, PODMÍNKY A DOBU TRVÁNÍ SVÉ ODPOVĚDNOSTI I ZPŮSOB, JAKÝM LZE UPLATNIT PRÁVA Z NÍ
PLYNOUCÍ. V POTVRZENÍ PRODÁVAJÍCÍ ZÁROVEŇ UVEDE, ŽE DALŠÍ PRÁVA ZÁKAZNÍKA, KTERÁ SE KE KOUPI
VĚCI VÁŽOU, NEJSOU DOTČENA. NESPLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ NENÍ NA ÚJMU PLATNOSTI POTVRZENÍ.
9.27. NEBRÁNÍ-LI TOMU POVAHA VĚCI, LZE TOTO POTVRZENÍ NAHRADIT DOKLADEM O ZAKOUPENÍ VĚCI
OBSAHUJÍCÍM UVEDENÉ ÚDAJE.
9.28. UJEDNAJÍ-LI SI PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ ZKRÁCENÍ DOBY PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ,
NEPŘIHLÍŽÍ SE K TAKOVÉMU UJEDNÁNÍ. TO NEPLATÍ, POKUD STRANY ZKRÁTILY TUTO DOBU NA POLOVINU
ZÁKONNÉ DOBY PŘI KOUPI JIŽ POUŽITÉHO SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ; UJEDNALY-LI SI ZKRÁCENÍ VĚTŠÍ, PLATÍ ZA
UJEDNANOU POLOVINA ZÁKONNÉ DOBY.
9.29. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁKAZNÍKOVI NENÁLEŽÍ, POKUD ZÁKAZNÍK PŘED PŘEVZETÍM VĚCI
VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU, ANEBO POKUD ZÁKAZNÍK VADU SÁM ZPŮSOBIL.
9.30. PRÁVA Z VADY SE UPLATŇUJÍ U PRODÁVAJÍCÍHO, U KTERÉHO VĚC BYLA KOUPENA. JE-LI VŠAK
V POTVRZENÍ UVEDENA JINÁ OSOBA URČENÁ K OPRAVĚ, KTERÁ JE V MÍSTĚ PRODÁVAJÍCÍHO NEBO V MÍSTĚ
PRO ZÁKAZNÍKA BLIŽŠÍM, UPLATNÍ ZÁKAZNÍK PRÁVO NA OPRAVU U TOHO, KDO JE URČEN K PROVEDENÍ
OPRAVY. OSOBA TAKTO URČENÁ K OPRAVĚ PROVEDE OPRAVU VE LHŮTĚ DOHODNUTÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM V SOULADU SE PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
9.31. UPLATNÍ-LI ZÁKAZNÍK PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ, POTVRDÍ MU DRUHÁ STRANA V PÍSEMNÉ FORMĚ,
KDY PRÁVO UPLATNIL, JAKOŽ I PROVEDENÍ OPRAVY A DOBU JEJÍHO TRVÁNÍ.
9.32. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE K PROVEDENÍ OPRAVY URČENA JINÁ OSOBA, JE PRODÁVAJÍCÍ
POVINEN PŘIJMOUT REKLAMACI V KTERÉKOLI PROVOZOVNĚ, V NÍŽ JE PŘIJETÍ REKLAMACE MOŽNÉ S
OHLEDEM NA SORTIMENT PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ NEBO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, PŘÍPADNĚ I V SÍDLE
NEBO MÍSTĚ PODNIKÁNÍ. PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN ZÁKAZNÍKOVI VYDAT PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O TOM,
KDY ZÁKAZNÍK PRÁVO UPLATNIL, CO JE OBSAHEM REKLAMACE A JAKÝ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
SPOTŘEBITEL POŽADUJE; A DÁLE POTVRZENÍ O DATU A ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ REKLAMACE, VČETNĚ POTVRZENÍ
O PROVEDENÍ OPRAVY A DOBĚ JEJÍHO TRVÁNÍ, PŘÍPADNĚ PÍSEMNÉ ODŮVODNĚNÍ ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE.
TATO POVINNOST SE VZTAHUJE I NA JINÉ OSOBY URČENÉ K PROVEDENÍ OPRAVY. PRODÁVAJÍCÍ NEBO JÍM
POVĚŘENÝ PRACOVNÍK ROZHODNE O REKLAMACI IHNED, VE SLOŽITÝCH PŘÍPADECH DO TŘÍ PRACOVNÍCH
DNŮ. DO TÉTO LHŮTY SE NEZAPOČÍTÁVÁ DOBA PŘIMĚŘENÁ PODLE DRUHU VÝROBKU ČI SLUŽBY POTŘEBNÁ K
ODBORNÉMU POSOUZENÍ VADY.
9.33. REKLAMACE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VADY MUSÍ BÝT VYŘÍZENA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU,
NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ ODE DNE UPLATNĚNÍ REKLAMACE, POKUD SE PRODÁVAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKEM
NEDOHODNE NA DELŠÍ LHŮTĚ. MARNÉ UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY SE POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ PORUŠENÍ
SMLOUVY.
9.35. PRO REKLAMACI NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE PÍSEMNĚ DOPISEM, TELEFONICKY 735 546 8O4, E-
MAILEM INFO@GODDEAL.CZ.
9.36. ZA SITUACE, KDY JE POTŘEBA ZBOŽÍ ZASLAT PRODÁVAJÍCÍMU, SI KUPUJÍCÍ VE VLASTNÍM ZÁJMU
VEDE TAK, ABY BYLO ZBOŽÍ DŮKLADNĚ ZABALENO DO VHODNÉHO A DOSTATEČNĚ CHRÁNÍCÍHO OBALOVÉHO
MATERIÁLU, A TO VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OZNAČÍ ZÁSILKU PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY.
9.37. ZBOŽÍ K REKLAMACI KUPUJÍCÍ ZAŠLE BĚŽNÝM OBCHODNÍM BALÍKEM NA ADRESU SÍDLA SPOLEČNOSTI.
9.38. SOUČÁSTÍ REKLAMACE BY MĚLO BÝT PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI A POPIS ZÁVADY.
9.39. PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍHO UPOZORŇUJE, ŽE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘIJATO.
9.40. PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE BUDE PRODÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKA NEJČASTĚJI TELEFONICKY, E-MAILEM,
PŘÍPADNĚ DOPISEM KONTAKTOVAT.
9.41. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ POSKYTL ZDARMA K NÁKUPU BENEFIT VE FORMĚ DÁRKU,
NEVZTAHUJE SE NA TAKOVÝ DÁREK PRÁVA SPOTŘEBITELE.
9.42. NUTNÉ NÁKLADY VZNIKLÉ S OPRÁVNĚNOU REKLAMACÍ HRADÍ PRODÁVAJÍCÍ.
9.43. K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY, JE PŘÍSLUŠNÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, SE SÍDLEM ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, INTERNETOVÁ ADRESA: HTTPS://WWW.COI.CZ/MIMOSOUDNI-RESENI-SPOTREBITELSKYCH-SPORU-ADR/.SPOTŘEBITEL MŮŽE VYUŽÍT ROVNĚŽ PLATFORMU PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE, KTERÁ JE ZŘÍZENA EVROPSKOU KOMISÍ NA ADRESE: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1.OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ JSOU UCHOVÁVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA SE ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. 101/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ A PŘEDPISŮ.
10.2.KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM VYŘÍZENÍ JEHO OBJEDNÁVKY, VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ Z KUPNÍ SMLOUVY PLYNOUCÍCH, STEJNĚ JAKO PRO ÚČELY VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, A TO V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU: FIRMA, IČ, DIČ, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY, TELEFONNÍ ČÍSLO (DÁLE JEN „OSOBNÍ ÚDAJE“).
10.2.KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ I PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY, JAKO JE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A INFORMACÍ ZÁKAZNÍKOVI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VŠAK NENÍ PODMÍNKOU PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. TENTO SOUHLAS JE MOŽNÉ KDYKOLI PÍSEMNĚ ODVOLAT NA ADRESE INFO@GODDEAL.CZ
10.3.VEŠKERÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD ZÁKAZNÍKŮ JSOU UŽÍVÁNY VÝHRADNĚ PRO VNITŘNÍ POTŘEBU PRODÁVAJÍCÍHO A NIKDY NEBUDOU POSKYTOVÁNY TŘETÍM OSOBÁM. VÝJIMKU PŘEDSTAVUJÍ EXTERNÍ DOPRAVCI, KTERÝM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ PŘEDÁVÁNY V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO BEZPROBLÉMOVÉ DORUČENÍ ZBOŽÍ, DÁLE BANKA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (SPLÁTKOVÝ PRODEJ). FAKTURY MOHOU BÝT PŘEDÁNY SUBJEKTŮM, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY TYTO DOKLADY KONTROLOVAT (SPRÁVCE DANĚ APOD.)
10.4.ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JE POVINEN SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ A ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY V UVEDENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEMOHOU JÍT K TÍŽI PRODÁVAJÍCÍHO. PŘI REGISTRACI NA WEBOVÉ STRÁNCE A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ VŠECHNY ÚDAJE. ÚDAJE UVEDENÉ V UŽIVATELSKÉM ÚČTU JE KUPUJÍCÍ PŘI JAKÉKOLIV JEJICH ZMĚNĚ POVINEN AKTUALIZOVAT.
10.5.ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA MŮŽE BÝT PRODÁVAJÍCÍM POVĚŘENA TŘETÍ OSOBA JAKOŽTO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
10.6.ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO PŘÍSTUPU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU VČETNĚ DALŠÍCH ZÁKONNÝCH PRÁV K TĚMTO ÚDAJŮM.
KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JE TAK OPRÁVNĚN POŽÁDAT PRODÁVAJÍCÍHO O VYMAZÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DATABÁZE. ZÁKAZNÍK TAK PROVEDE DORUČENÍM E-MAILOVÉ ZPRÁVY SE ŽÁDOSTÍ O ODSTRANĚNÍ Z DATABÁZE NA E-MAIL: INFO@GODDEAL.CZ NEBO PÍSEMNĚ NA ADRESU FIRMY.
10.7.V PŘÍPADĚ NEODVOLÁNÍ SOUHLASU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PO DOBU NEURČITOU.
10.8.OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM NEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEAUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM.
10.9.ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES DO JEHO POČÍTAČE. V PŘÍPADĚ, ŽE JE OBJEDNÁVKU NA WEBOVÉ STRÁNCE PRODÁVAJÍCÍHO MOŽNÉ PROVÉST A PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT.
10.10.V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE KUPUJÍCÍ DOMNÍVAL, ŽE PRODÁVAJÍCÍ ČI JÍM POVĚŘENÉ OSOBY PROVÁDÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY, MŮŽE POŽÁDAT PRODÁVAJÍCÍHO O VYSVĚTLENÍ, NEBO POŽADOVAT, ABY PRODÁVAJÍCÍ ČI JÍM POVĚŘENÁ OSOBA KE ZPRACOVÁNÍ ODSTRANILA TAKTO VZNIKLÝ STAV. ROVNĚŽ PRO PŘÍPAD, ŽE KUPUJÍCÍ POŽÁDÁ O INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JE MU PRODÁVAJÍCÍ POVINEN TUTO INFORMACI PŘEDAT. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU ÚHRADU NEPŘEVYŠUJÍCÍ NÁKLADY NEZBYTNÉ NA POSKYTNUTÍ INFORMACE.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.KUPNÍ SMLOUVA JE UZAVŘENA A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYHOTOVENY V ČESKÉM JAZYCE.
11.2.V PŘÍPADĚ EXISTENCE MEZINÁRODNÍHO PRVKU V PRÁVNÍM VZTAHU STRANY SJEDNÁVAJÍ, ŽE SE PRÁVA A POVINNOSTI Z TOHOTO VZTAHU VYPLÝVAJÍCÍ ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVEM. TÍMTO NEJSOU DOTČENA PRÁVA SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
11.3.KUPNÍ SMLOUVA VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE ARCHIVOVÁNA PRODÁVAJÍCÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A NENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ.
11.4.PRODÁVAJÍCÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA CHYBY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁSAHŮ TŘETÍCH OSOB DO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO V DŮSLEDKU UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY V ROZPORU S JEJICH URČENÍM.
11.5.INFORMACE O ZBOŽÍ ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO MOHOU BÝT ZČÁSTI PŘEBÍRÁNY OD TŘETÍCH STRAN (VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ...), MOHOU OBSAHOVAT VĚCNÉ A TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
11.6.PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE KDYKOLIV BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT PRODUKTY A SLUŽBY POPSANÉ NA SVÝCH STRÁNKÁCH A NEGARANTUJE VĚCNOU SPRÁVNOST JEJICH OBSAHU.
11.7.NÁKLADY NA POUŽITÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ JSOU V BĚŽNÉ VÝŠI, HRADÍ JE ZÁKAZNÍK A ODPOVÍDAJÍ TARIFŮM TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKA ČI TARIFŮM DODAVATELŮ JINÝCH SLUŽEB, KTERÉ ZÁKAZNÍK VYUŽÍVÁ.
11.8.OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ A ÚČINNÉ V DEN ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY, PRODÁVAJÍCÍ SI VŠAK VYHRAZUJE PRÁVO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZMĚNIT. STARŠÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK JSOU VŠAK ARCHIVOVÁNY A MOHOU BÝT NA VYŽÁDÁNÍ E-MAILEM POSKYTNUTY.
11.9.PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE POSKYTOVAT NA ZBOŽÍ SLEVY. CENY U ZBOŽÍ V AKCI PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB TOHOTO AKČNÍHO ZBOŽÍ.
11.10.KUPUJÍCÍMU MŮŽE BÝT DORUČOVÁNO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY UVEDENOU V JEHO UŽIVATELSKÉM ÚČTU ČI UVEDENOU KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE.
11.11.NABÍDKA PRODEJE ZBOŽÍ A CENY TOHOTO ZBOŽÍ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU, KDY JSOU ZOBRAZOVÁNY VE WEBOVÉM ROZHRANÍ PRODÁVAJÍCÍHO.
11.12.PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK TVOŘÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VZOROVÉ POUČENÍ O ODSTOUPENÍ.
11.13.KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO:

HITECH ELECTRONICS S.R.O.
KAPROVA 42
PRAHA 1 110 00
IČ: O4O 88 654
DIČ: CZ O4O 88 654

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V CZK V ČR: 2102109057 / 2010
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V EUR V SR: 2102109057 / 8330
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY V EUR Z EU: IBAN CZ3820100000002102109057
BIC KÓD/SWIFT FIOBCZPPXXX, BANKOVNÍ ÚSTAV: FIO BANKA
SPOLEČNOST JE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE V ODDÍLU C, VLOŽCE ČÍSLO 242360. NEJSME PLÁTCI DPH!